ONZE REISVOORWAARDEN

REISVOORWAARDEN CONDOR TRAVELS B.V.

reisvoorwaarden Condor Travels downloaden : hier downloaden ( PDF, 540Kb ).

Artikel 1 - Definities   

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden   
2.1     Pakketreizen   
2.2     Gekoppelde reisarrangementen   
2.3     Reisdiensten   
2.4    Afwijkende en aanvullende voorwaarden   

DE BOEKING   

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst   
3.1    Inhoud aanbod   
3.2    Vrijblijvend aanbod   
3.3    Totstandkoming overeenkomst   
3.4    Kennelijke fouten   
3.5    Bijzondere wensen   
3.6    Bijzondere vereisten   
3.7    Bevestiging ontvangst van de boeking   
3.8    Bevestiging van de boeking   
3.9    Herroeping door reiziger   
3.10    Minderjarigen   
3.11    Boeken voor andere Reizigers & communicatie   

INFORMATIE   

Artikel 4 - Informatie door de Organisator   
4.1    Reissom   
4.2    Informatie vóór de boeking   
4.3    Informatie door Condor Travels bij de boeking of onverwijld daarna   
4.4    Informatie door Condor Travels voor de Reis   
4.5    Reisdocumenten   
4.6    Reisbescheiden   
4.7    Informatie over verzekering   
Artikel 5 - Informatie door de Reiziger   
5.1    Relevante informatie van de Reiziger(s)   
5.2    Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte   

VOOR DE REIS   

Artikel 6 - Betaling   
6.1    Aanbetaling   
6.2    Restantbetaling   
6.3    Verzuim en rente   
6.4    Incassokosten  
6.5    Verdere gevolgen van uitblijven van betaling   

Artikel 7 - Indeplaatsstelling   
7.1    Voorwaarden en kennisgeving   
7.2    Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten   

Artikel 8 - Wijziging door de Reiziger   
8.1    Wijziging   
8.2    Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers   

Artikel 9 - Annulering door de Reiziger   
9.1    Annulering   
9.2    Annuleringskosten   

Artikel 10 - Prijswijziging   
10.1    Prijswijziging   
10.2    Beëindiging door Reiziger   
10.3    Prijsverlaging   

Artikel 11 - Wijziging door Condor Travels   
11.1    Wijzigingen   
11.2    Ingrijpende wijzigingen   
11.3    Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens   
11.4    Termijn   
11.5    Prijsverlaging   
11.6    Kennisgeving   
11.7    Terugbetaling betaalde bedragen   

Artikel 12 - Opzegging door Condor Travels   
12.1    Opzegging   
12.2    Terugbetaling betaalde reissom   
12.3    Beëindiging door toedoen van de Reiziger   

UITVOERING VAN DE REIS   

Artikel 13 - Verantwoordelijkheid   
13.1    Goede uitvoering van de Reis   
13.2    Wijzigingen in reisschema en reistijden   

Artikel 14 - Conformiteit & non-conformiteit   
14.1    Conformiteit   
14.2    Klachtplicht reiziger   
14.3    Oplossing door de Condor Travels   
14.4    Oplossing door de Reiziger   
14.5    Alternatieve reis   
14.6    Beëindiging door de Reiziger bij aanzienlijke gevolgen   
14.7    Prijsverlaging en schadevergoeding   
14.8    Voorwaarden prijsverlaging   

Artikel 15 - Hulp en bijstand   
15.1    Verplichte bijstand   
15.2    Kosten   

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16  Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen   
16.1    Toerekening & overmacht   
16.2    Aansprakelijkheidsuitsluiting   
16.3    Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening   
16.4    Verzekerde schade   
16.5    Verjaring   
16.6    Geen accumulatie van vergoedingen   

VERPLICHTINGEN REIZIGER   

Artikel 17 - Verplichtingen Reiziger   
17.1    Gedrag en opvolging van aanwijzingen   
17.2    Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname   
17.3     Waarschuwing   
17.4    Aansprakelijkheid reiziger  
17.5    Controle tijdstip terugreis   

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 - Klachten   
18.1    Informatie   
18.2    Melden ter plaatse   
18.3    Communicatiekosten   
18.4    Niet verholpen klacht melden na terugkomst   
18.5    Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht   

Artikel 19 - Overige bepalingen   
19.1    Rechten van derden   
19.2    Vervangende bepalingen   
19.3    Toepasselijk recht   
19.4    Bevoegde rechter   

BOEKINGSVOORWAARDEN CONDOR TRAVELS B.V. VOOR LOSSE REISDIENSTEN  

Artikel 1 - Inleidende bepalingen   
Artikel 2 De opdracht in het algemeen
Artikel 3 De reserveringsopdracht
Artikel 4 Betalingen
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Artikel 6 Documenten
Artikel 7 Rente en incassokosten
Artikel 8 Klachten
Artikel 9 Geschillen

REISVOORWAARDEN CONDOR TRAVELS B.V.

Artikel 1 - Definities

Organisator: Condor Travels  B.V. (hierna aangeduid als Condor Travels ) fungerende als handelaar die de Reis samenstelt en deze – al dan niet via een doorverkoper – aanbiedt. Eveneens wordt als Organisator beschouwd Condor Travels  als handelaar die de Reis aanbiedt indien deze slechts bestaat uit één Reisdienst en de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard.
Reiziger: iedere persoon die met Organisator een overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van Condor Travels.
Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij Organisator zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden
2.1     Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Condor Travels  aangeboden of met Condor Travels  overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.
2.2     Gekoppelde reisarrangementen
Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met Condor Travels  zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.
2.3     Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Condor Travels, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van  Condor Travels.
2.4    Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst
3.1    Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van Condor Travels uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Condor Travels verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van Condor Travels. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.
3.2    Vrijblijvend aanbod
Alle offertes en aanbiedingen door Condor Travels zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door Condor Travels. Dit geldt ook indien de Reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.
3.3    Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van Condor Travels.  
3.4    Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden Condor Travels niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Condor Travels heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.  
3.5    Bijzondere wensen
Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Condor Travels aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.
3.6    Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan Condor Travels als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Condor Travels dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst Condor Travels het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt Condor Travels het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet Condor Travels de Reiziger een nieuw aanbod.
3.7    Bevestiging ontvangst van de boeking
Indien aanvaarding door de Reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt Condor Travels de ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding.
3.8    Bevestiging van de boeking
Condor Travels stuurt onverwijld na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur.
3.9    Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.
3.10    Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3 [Totstandkoming overeenkomst] van dit artikel de Overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door Condor Travels.
3.11    Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon - relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

INFORMATIE

Artikel 4 - Informatie door de Organisator
4.1    Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2    Informatie vóór de boeking
Voor het sluiten van de Overeenkomst verstrekt Condor Travels de overige wettelijk verplichte informatie zoals vermeld in artikel 7:502 BW.
4.3    Informatie door Condor Travels bij de boeking of onverwijld daarna
Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt Condor Travels de Reiziger de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.
4.4    Informatie door Condor Travels voor de Reis
Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert.
4.5    Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door Condor Travels verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger.
4.6    Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze Condor Travels onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 5 - Informatie door de Reiziger
5.1    Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door Condor Travels of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.
5.2    Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij Condor Travels in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.  

VOOR DE REIS

Artikel 6 - Betaling
6.1    Aanbetaling
Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 7 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 30% van de reissom te zijn voldaan met een minimum van € 50 per Reiziger. Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 30% van de reissom van het overige deel van de Reis als aanbetaling te worden voldaan.
6.2    Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn voldaan.
6.3    Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.
6.4    Incassokosten
De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die worden gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot € 2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.
6.5    Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Indien de Reiziger in verzuim is kan Condor Travels het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft Condor Travels het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan Condor Travels de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van Condor Travels onverlet.
Artikel 7 - Indeplaatsstelling
7.1    Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt Condor Travels uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis, althans met inachtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de Reiziger - een nieuw vliegticket wordt geboekt.
 7.2    Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 - Wijziging door de Reiziger
8.1    Wijziging
De Reiziger die de Reis heeft geboekt kan Condor Travels Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. Condor Travels is hier niet toe gehouden. Condor Travels stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.
8.2    Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers
Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] van toepassing.

Artikel 9 - Annulering door de Reiziger
9.1    Annulering
De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de Reis opzeggen. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de Schriftelijke opzegging door Condor Travels wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten Werkdagen om, wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.
9.2    Annuleringskosten
Indien er een vlucht en/of camper bij de Reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a.    tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht(en) en/of camper + 20% van het overige deel van de reissom;
b.    vanaf 55 dagen tot en met 43 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht(en) en/of camper + 30% van het overige deel van de reissom;
c.    vanaf 42 dagen tot en met 29 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht(en) en/of camper + 50% van het overige deel van de reissom;  
d.    vanaf 28 dagen tot en met 15 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht(en) en/of camper + 75% van het overige deel van de reissom;  
e.    vanaf 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.
f.    Bij annulering van bus en/of ferry tickets door de reiziger wordt 100% van de kosten in rekening gebracht ongeacht het moment van annulering.
g.   Bij annulering van (binnenlandse) vluchten door de reiziger wordt 100% van de kosten in rekening gebracht ongeacht het moment van annulering.

Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a.    tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom;
b.    vanaf 55 dagen tot en met 43 dagen vóór de dag van vertrek:  30% van de reissom;
c.    vanaf 42 dagen tot en met 29 dagen vóór de dag van vertrek:  50% van de reissom;  
d.    vanaf 28 dagen tot en met 15 dagen vóór de dag van vertrek:  75% van de reissom;  
e.    vanaf 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.
Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht.

Artikel 10 - Prijswijziging
10.1    Prijswijziging
Condor Travels behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. Condor Travels kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen op grond van wijzigingen in  toepasselijke wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Overeenkomst.
10.2    Beëindiging door Reiziger
Indien de verhoging meer dan 10% van de reissom bedraagt, heeft de Reiziger het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. Condor Travels stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.
10.3    Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

Artikel 11 - Wijziging door Condor Travels
11.1    Wijzigingen
Condor Travels heeft het recht voor aanvang van de Reis de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.
11.2    Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan Condor Travels de voornaamste kenmerken van de Overeenkomst voor aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.
11.3    Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens
Indien Condor Travels niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger dan kan Condor Travels de Reis op dit onderdeel wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.
11.4    Termijn
Bij ingrijpende wijzigingen stelt Condor Travels de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger aan Condor Travels Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.
11.5    Prijsverlaging
Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging.
11.6    Kennisgeving
Bij ingrijpende wijzigingen stelt Condor Travels de Reiziger onverwijld op de hoogte van:
-    de wijzigingen,
-    de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Condor Travels Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Reiziger de Overeenkomst beëindigt,
-    het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.
-    indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.
11.7    Terugbetaling betaalde bedragen
Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Overeenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt Condor Travels alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terug.

Artikel 12 - Opzegging door Condor Travels
12.1    Opzegging
Condor Travels kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.
- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.
- 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.
b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
12.2    Terugbetaling betaalde reissom
In de bovenstaande gevallen betaalt Condor Travels reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..
12.3    Beëindiging door toedoen van de Reiziger
Ingeval de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Condor Travels het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van Condor Travels onverlet.  

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 - Verantwoordelijkheid
13.1    Goede uitvoering van de Reis
Condor Travels is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door Condor Travels zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.
13.2    Wijzigingen in reisschema en reistijden
Condor Travels zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien Condor Travels niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij Condor Travels bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

Artikel 14 - Conformiteit & non-conformiteit
14.1    Conformiteit
Condor Travels dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.
14.2    Klachtplicht reiziger
De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en Condor Travels overeenkomstig artikel 18[klachten] onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Reisdienst.
14.3    Oplossing door de Condor Travels
Condor Travels draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Reisdiensten.
14.4    Oplossing door de Reiziger
Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.
14.5    Alternatieve reis
Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal Condor Travels een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.
14.6    Beëindiging door de Reiziger bij aanzienlijke gevolgen
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Reis en Condor Travels deze niet binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de Reiziger de Overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de Overeenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet Condor Travels bij beëindiging door de Reiziger ook in onverwijlde repatriëring van de Reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.
14.7    Prijsverlaging en schadevergoeding
In geval van beëindiging op grond van het vorige lid [beëindiging aanzienlijke gevolgen] of in het geval de Overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.
14.8    Voorwaarden prijsverlaging
Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Reiziger.
14.9    Uitval voertuig
Indien tijdens de reis het door de Reiziger gehuurde voertuig tijdelijk of voor de rest van de huurperiode niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden door een defect aan de huurauto kan Condor Travels de betaalde huur naar rato gedeeltelijk aan de huurder restitueren. De reiziger heeft geen recht op verdere restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Condor Travels is nimmer aansprakelijk voor kosten ten gevolge van het onbruikbaar worden van het voertuig. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen, verloren reisdagen of gederfd vakantiegenot.

Artikel 15 - Hulp en bijstand
15.1    Verplichte bijstand
Condor Travels verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.
15.2    Kosten
Condor Travels brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16  Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
16.1    Toerekening & overmacht
De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
16.2    Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van Condor Travels voor schade is beperkt tot eenmaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Condor Travels.
16.3    Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien Condor Travels aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.
16.4    Verzekerde schade
Condor Travels is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.
16.5    Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.
16.6    Geen accumulatie van vergoedingen
Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door Condor Travels verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door Condor Travels of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 17 - Verplichtingen Reiziger
17.1    Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van Condor Travels en de Reisdienstverleners op te volgen.
17.2    Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft Condor Travels dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.
17.3     Waarschuwing
Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van Condor Travels of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de Reizigers en anderen.
17.4    Aansprakelijkheid reiziger
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart Condor Travels van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
17.5    Controle tijdstip terugreis
De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 - Klachten
18.1    Informatie
Condor Travels verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van Condor Travels en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.
18.2    Melden ter plaatse
Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van Condor Travels ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij Condor Travels te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail. Condor Travels verstuurt de Reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.
18.3    Communicatiekosten
De kosten van de noodzakelijke communicatie met Condor Travels komen voor rekening van Condor Travels. De Reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.
18.4    Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst schriftelijk en met redenen omkleed bij Condor Travels te zijn ingediend. Condor Travels is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.
18.5    Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van Condor Travels door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 19 - Overige bepalingen
19.1    Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).
19.2    Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.
19.3    Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien Condor Travels de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen Reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.
19.4    Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

BOEKINGSVOORWAARDEN VOOR LOSSE REISDIENSTEN

Artikel 1 - Inleidende bepalingen
1.1    Geldigheid
Deze boekingsvoorwaarden  gelden bij het boeken van een of meer enkelvoudige reisdiensten tenzij de reisvoorwaarden voor pakketreizen expliciet van toepassing zijn verklaard door Condor Travels.
1.2    Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan tenzij anders in het artikel vermeld onder:
Condor Travels: de reisagent die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en/of bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.
Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/ of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Reiziger:
a.  de opdrachtgever (aanmelder), of
b.  anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt.
Opdracht: de overeenkomst  tussen de reiziger en Condor Travels, waarbij Condor Travels zich tegenover de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen.
Werkdagen:  maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij Condor Travels uitdrukkelijk  aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.
Boekingskosten: Het bedrag dat Condor Travels in rekening brengt voor zijn dienstverlening.

1.3    Dienstverlening
Condor Travels (in deze ook wel aangeduid met doorverkoper, handelaar of boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en/of reserveringen maken. Condor Travels verleent  deze diensten in opdracht van de reiziger.
1.4    Reservering
Condor Travels kan een reservering voor de reiziger maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de door reiziger gekozen dienstverlener. Condor Travels is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan een reservering maken voor bijvoorbeeld losse vliegtickets, of voor treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, of namens de reiziger een verzekering afsluiten.
1.5    Herroepingsrecht
De reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de in zijn opdracht gemaakte reservering waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
1.6    Aansprakelijkheid
Condor Travels is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde dienst. Hierop zijn uitsluitend de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotel) van toepassing. Condor Travels is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende dienst, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
1.7    Kosten
Condor Travels kan, voor het verlenen van zijn dienst, een bedrag in rekening brengen als hij de hoogte hiervan van tevoren aan de reiziger bekend maakt.
 
Artikel 2 De opdracht in het algemeen
2.1    Inhoud
De inhoud  van de opdracht kan onder meer bestaan uit het de reiziger informeren en adviseren, alsmede het voor de reiziger zo mogelijk  reserveren van de door de reiziger gewenste dienst.
2.2    Opdrachtverstrekking
De reiziger is tegenover Condor Travels en de dienstverlener gebonden nadat de reiziger de opdracht verstrekt, ongeacht of zij direct een bevestiging aan de reiziger kunnen verstrekken.
2.3    Opdrachtbevestiging
Als Condor Travels direct een (opdracht-)bevestiging aan de reiziger verstrekt, geldt deze bevestiging als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst tenzij de reiziger onverwijld (binnen 24 uur) bezwaar aantekent tegen de bevestiging.
2.4    Bezwaar
Ook als Condor Travels de opdrachtbevestiging  niet onmiddellijk kan verstrekken en deze nastuurt, kan de reiziger onverwijld (binnen 24 uur) na ontvangst van de opdrachtbevestiging  alsnog bezwaar aantekenen tegen de opdrachtbevestiging.
2.5    Geen of geen tijdig bezwaar
Als de reiziger geen of niet tijdig bezwaar aantekent, geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud  daarvan. De reiziger kan uiteraard tegenbewijs leveren.
2.6    Boeking via internet
Bij een boeking via internet of via andere multimediale  kanalen richt de reis- agent het boekingsproces zo in dat jij er vóór de reservering op gewezen wordt dat de reiziger een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Condor Travels ben de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
2.7    Verplichtingen
De reiziger is tegenover Condor Travels aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en tegenover de dienstverlener voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met deze dienstverlener. De overige reizigers zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de opdracht.

Artikel 3 De reserveringsopdracht
3.1    Informatieplicht
De reiziger verstrekt tijdig voor het verstrekken van de opdracht alle gegevens over de reiziger zelf en de door de reiziger aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoe- ring van de opdracht. Daartoe behoren in ieder geval mobiele telefoon- nummer(s) en emailadres(sen). De reiziger vermeldt ook bijzonderheden over de eigen lichamelijke en geestelijke toestand en die van medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten.
3.2    Prijswijzigingen
Condor Travels kan de prijzen van de op verzoek van de reiziger gereserveerde diensten niet garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Condor Travels staat daarbuiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Condor Travels geeft en berekent wijzigingen zo spoedig mogelijk aan de reiziger door.
3.3    Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever
Eventuele  wijzigingen in de verstrekte opdracht(en), of annuleringen van gereserveerde diensten  kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden.  Als Condor Travels  op verzoek van de reiziger een wijziging aanbrengt  in gemaakte reserveringen  of als de reiziger gereserveerde  diensten annuleert, brengt Condor Travels de daaraan verbonden kosten in rekening als hij deze kosten tijdig, voorafgaand aan het definitief worden van de wijziging, aan de reiziger heeft medegedeeld. Naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, kunnen dat ook de kosten zijn die Condor Travels moet maken om de wijziging of annulering tot stand te brengen.
3.4    Mededelingen
Condor Travels stuurt  alle mededelingen over de reserveringsopdracht uitsluitend aan de reiziger.


Artikel 4 Betalingen
4.1  Betalingen
De reiziger moet de verschuldigde bedragen op een door Condor Travels aan te geven manier en binnen de opgegeven termijn te voldoen. Condor Travels is bevoegd, zo nodig  in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s), de verschuldigde bedragen te incasseren.
4.2    Aanbetaling
Condor Travels kan bij het door de reiziger verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, die in ieder geval niet hoger is dan conform de voorwaarden van de (eventueel)  betrokken dienstverlener(s), vermeerderd met de boekingskosten.
4.3    Restantbetaling
De reiziger  moet ervoor zorgen dat Condor Travels het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op de in de bevestiging c.q. factuur genoemde datum heeft ontvangen. Bij eventuele afwijkingen  tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.
4.4    Betalingsherinnering
Als de reiziger niet tijdig (aan)betaalt stuurt Condor Travels na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft hij de reiziger de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.Als de reiziger ook dan niet betaalt, is de reiziger in verzuim en wordt(en) de overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel)  betrokken dienstverlener(s)  anders voorschrijven. Condor Travels heeft het recht de aan de annulering verbonden en vooraf opgegeven kosten in rekening te brengen of te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).  Als de reiziger de reis binnen 14 dagen voor vertrek reserveert en niet tijdig betaalt, isde reiziger onmiddellijk in verzuim.
4.5    Terugbetalingen
Condor Travels doet eventuele terugbetalingen alleen aan de reiziger.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1    Zorgplicht opdrachtnemer
Condor Travels neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht.
5.2    Aansprakelijkheid voor dienstverlener
Condor Travels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte  informatie.  Condor Travels draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties,  websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
5.3    Beperking Aansprakelijkheid
Voor zover Condor Travels zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger of de medereizigers daardoor schade lijden (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Condor Travels beperkt tot maximaal éénmaal de waarde van door Condor Travels gefactureerde diensten.
5.4    Uitsluiting Aansprakelijkheid
Condor Travels sluit aansprakelijkheid uit voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Daaronder begrepen valt ook schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen.
5.5    Personeel van Condor Travels
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor het personeel van Condor Travels.


Artikel 6 Documenten
6.1    Informatieverstrekking
Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt Condor Travels aan de reiziger algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende voor de reis noodzakelijke documenten zoals paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.
6.2    Verantwoordelijkheid van de reiziger
De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en om tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten,  zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
6.3    Gevolgen ontbreken documenten
Als de reiziger de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig (gel- dig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor de reizigerw rekening, tenzij Condor Travels heeft toegezegd voor dat document te zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of Condor Travels tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde informatieverplichting.
6.4    Verzekeringen
Condor Travels kan aan de reiziger informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

Artikel 7 Rente en incassokosten
7.1    Rente
Als de reiziger niet tijdig betaalt, is de reiziger over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is:
• Voor betalingen  met betrekking tot de door Condor Travels verrichte opdracht: de wettelijke rente;
• Voor betalingen  met betrekking tot de door de dienstverlener (te) verrichte(n) diensten: de wettelijke rente, of als de dienstverlener een ander rentepercentage in rekening brengt, dit laatstgenoemde percentage, als Condor Travels dit percentage, of de vindplaats hiervan, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de reiziger heeft meegedeeld.
7.2    Buitengerechtelijke kosten
Voorts is de reiziger na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 10% over het gefactureerde bedrag tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. Condor Travels  kan in het voordeel van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en

Artikel 8 Klachten
8.1    Termijn
De reiziger dient een klacht over een door Condor Travels gemaakte reservering en/of verstrekte adviezen en informatie binnen 4 weken nadat de reiziger heeft kennis genomen van de feiten waarop de klacht betrekking heeft bij Condor Travels indienen.
8.2    Reactie
Condor Travels geeft de reiziger uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie.


Artikel 9 Overige bepalingen
9.1    Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst van opdracht die de reiziger op basis van deze boekingsvoorwaarden  geeft en ook op wijzigingen en aanvullingen  daarop, tenzij op grond van dwingende  regels ander recht van toepassing is.
9.1    Verjaring
Alle vorderingsrechten  verjaren  één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en) of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.
9.3    Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.


Overige informatie
•  U kunt hier onze reisvoorwaarden downloaden : hier downloaden ( PDF, 540Kb ).